Jak zaskarżyć uchwałę wspólników spółki z o.o.?

Wiedza o tym, jak zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników jest istotna szczególnie teraz (w czerwcu), gdy uchwał podejmuje się sporo, bo mamy sezon na zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Zapewne się domyślasz, że uchwały podjęte przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze są dobre dla spółki lub części jej wspólników (albo są po prostu sprzeczne z przepisami).

Jeśli taka sytuacja zaistnieje również w Twojej spółce, masz możliwość zaskarżyć uchwałę do sądu.

Jednak nie jest to opcja dostępna zawsze i dla każdego.

Kto może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników?

Prawo do zaskarżenia uchwały wspólników przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom;

2) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

3) wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników;

4) wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu (ale tylko w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad);

5) w przypadku pisemnego głosowania – wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Kiedy wspólnik może zaskarżyć uchwałę?

Jeśli przewidujesz, że na zgromadzeniu będzie rozpoznawana sprawa, w której może zapaść kontrowersyjna uchwała, musisz być obecny na zgromadzeniu

O zaskarżeniu uchwały trzeba o tym pomyśleć już w trakcie Zgromadzenia (zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego) – należy zagłosować przeciwko takiej uchwale i zażądać zaprotokołowania swojego sprzeciwu.

I co dalej?

Jak zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników?

Wszystkie ważne informacje znajdziesz w mojej odręcznej notatce, która pokazuje… jak zaskarżyć uchwałę…

Aby ją pobrać nie musisz nawet podawać swojego adresu mailowego, po prostu kliknij w link. Mam nadzieję, że docenisz moją artystyczną inwencję ;)

Jak zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników – notatka bardziej wizualna

Jak i gdzie złożyć pozew?

Pamiętaj, że pozew składa się do sądu gospodarczego – sądu okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Pozew trzeba opłacić (aktualnie 5.000 zł. od uchwały).

Do pozwu należy załączyć „odpis pisma i załączników”, czyli drugi egzemplarz wszystkiego, co składasz w sądzie.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje zastrzeżenia co do uchwały są zasadne lub czy dasz sobie radę z prowadzeniem postępowania przed sądem, możesz skontaktować się ze mną adwokat@akn.szczecin.pl

Pozdrawiam,

Agata

Podziel się wiedzą

Kiedy uchwałę wspólników musi zaprotokołować notariusz?

Jak pewnie wiesz, ze zgromadzenia wspólników trzeba sporządzić protokół. Stanowi on dowód na to, jaki był przebieg zgromadzenia i jakie podjęto uchwały. Według przepisów z podjęcia niektórych uchwał protokół musi sporządzić notariusz. 

Które uchwały musi zaprotokołować notariusz?

Są to następujące uchwały wspólników:

 1. zmiana umowy spółki 
 2. przekształcenie spółki 
 3. przeniesienie siedziby spółki za granicę 
 4. i rozwiązanie spółki.

Czy notariusz musi być obecny na zgromadzeniu wspólników?

Żeby sporządzić taki protokół, notariusz musi być obecny w czasie obrad. 

Nie ma jednak obowiązku, aby notariusz uczestniczył w całym zgromadzeniu, jeżeli porządek obrad obejmuje jeszcze inne uchwały, które nie wymagają zaprotokołowania przez notariusza. Zazwyczaj w takich przypadkach dla całego zgromadzenia prowadzi się osobny protokół (“normalny”)

Gdzie zaprosić notariusza?

Jeżeli spółka zamierza podjąć uchwałę, którą musi za produkować notariusz, a jej skład osobowy nie jest zbyt duży, całe zgromadzenie można zorganizować w kancelarii notarialnej. Tak z pewnością będzie najwygodniej.

Jeśli jednak nie jest to możliwe (na przykład, dlatego że mamy w spółce zbyt wielu wspólników, aby zmieścili się w kancelarii notarialnej), trzeba zaprosić notariusza w miejsce, gdzie zgromadzenie może się wygodnie odbyć. 

Odpowiedzi na wiele pytań, które zadają mi prezesi spółek z o.o. zawarłam w moim nowym e-booku “Jak zorganizować zgromadzenie wspólników?”

To prawie 100 stron praktycznej wiedzy, napisanej prostym językiem, bez zbędnych dywagacji, same konkrety. E-book przewodnik, jak krok po kroku zorganizować i przeprowadzić zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

Zawiera też wzory podstawowych dokumentów, praktyczną checklistę, i informacje o tym jak zorganizować zgromadzenie wspólników online!

Jest w formie pliku w formacie PDF, do natychmiastowego pobrania i można go wydrukować (ale nie trzeba).

Sprawdź ofertę poradnika “Jak zorganizować zgromadzenie wspólników?” tutaj.

Pozdrawiam,

Agata

Podziel się wiedzą

Jak zorganizować zgromadzenie wspólników online?

Jeszcze niedawno odbyć zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można było tylko w tradycyjny sposób. Aby mogło się odbyć, trzeba było przyjść lub przyjechać do siedziby spółki i spotkać się w jednym pomieszczeniu. Teraz można zorganizować zgromadzenie wspólników online. Jest to możliwe, jeżeli umowa Spółki tego nie wyklucza lub w jakiś sposób nie ogranicza.

W takiej “zdalnej” formie można również odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. Ale również inne, gdy zaistnieje taka potrzeba np. kiedy wymagana jest zgoda wspólników na czynność spółki.

O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób “zdalny” postanawia ten, kto to zgromadzenie zwołuje. Najczęściej jest to zarząd spółki. 

Jak zorganizować zgromadzenie wspólników online?

Zdalne zgromadzenie wspólników jest możliwe dopiero po wypełnieniu sporej ilości formalności. 

Zazwyczaj to właśnie zarząd będzie miał z tym najwięcej roboty. 

Otóż do zarządu będzie należało: 

 • wybór konkretnego rozwiązania technicznego, które zostanie zastosowane w toku obrad,
 • opracowanie regulaminu takiego zgromadzenia online,
 • przeprowadzenie procedury uchwalania tego regulaminu,
 • przygotowanie zgromadzenia wspólników online, w szczególności zawiadomienie o nim, a potem obsługa całego wydarzenia.

Zgromadzenia wspólników online – regulamin

Myślę, że z punktu widzenia nieprawnika najtrudniejsze będzie przeprowadzenie przygotowanie regulaminu zgromadzenia wspólników online. Dlatego warto się w tej sprawie zwrócić do prawnika lub skorzystać ze sprawdzonych wzorów

Brzmienie regulaminu będzie uzależnione od wybranego systemu lub programu do odbywania zgromadzeń. Wybór ten będzie natomiast należał do zarządu jako organizatora zgromadzeń. 

Wybierając konkretne rozwiązanie techniczne warto pomyśleć: 

 • czy zapewni ono sprawny przebieg zgromadzenia z funkcją tajnego głosowania,
 • możliwość dwustronnej,
 • bezpieczeństwo tej komunikacji,
 • a także dość intuicyjną obsługę. 

Przygotowanie i przyjęcie regulaminu zgromadzenia wspólników online jest bardzo ważne. Takie zgromadzenie może się bowiem odbyć w tylko, jeżeli istnieje regulamin, który określa szczegółowe zasady udziału w zdalnym zgromadzeniu.

Regulamin zgromadzenia wspólników online – kto uchwala?

Zasada mówi, że regulamin zgromadzenia wspólników online uchwala rada nadzorcza. Jednak w wielu spółkach nie ma rady nadzorczej i wówczas obowiązek uchwalenia regulaminu spoczywa na wspólnikach. 

Przyjęcie regulaminu może się odbyć na normalnym zgromadzeniu, jeżeli taki punkt znajdzie się w porządku obrad tego zgromadzenia, lub też w uproszczonym trybie wprowadzonym do kodeksu spółek handlowych specjalnie na tę okazję. 

Otóż regulamin uznaje się za uchwalony, jeżeli wypowie się za nim bezwzględna większość wspólników wyrażona na piśmie.

Aby wspólnicy mogli taką zgodę wyrazić (lub nie) zarząd musi do nich rozesłać projekt regulaminu i zapytanie czy go akceptują. Głosów “za” musi być więcej niż głosów “przeciw” i “wstrzymujących się” razem wziętych. 

Co powinno się znaleźć w regulaminie zgromadzenia wspólników online?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że szczegółowe postanowienia zależą od wybranego rozwiązania technicznego. Pamiętaj jednak, że regulamin może wprowadzać tylko postanowienia porządkowe i techniczne, służące bezpiecznemu i sprawnemu przeprowadzeniu obrad. Nie może w żadnym wypadku służyć ograniczeniu praw wspólników do udziału w takim zgromadzeniu.

Z chwilą, gdy zostanie uchwalony regulamin zdalnego zgromadzenia, droga do obrad online stoi otworem!

W tym miejscu polecę Ci moją bazę wzorów “Zgromadzenie wspólników od A do Z”. Zawiera ona wzory wszystkich niezbędnych dokumentów do sprawnego zorganizowania zgromadzenia wspólników (w tym takiego “zdanego”) zgromadzenia wspólników zgodnie z przepisami i bez bólu głowy.

Pozdrawiam,

Agata

Podziel się wiedzą

Przebieg zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Cóż, przebieg zgromadzenia wspólników może być różny: szybki, burzliwy, spokojny, formalny…

Szczegóły różnią się w zależności od rozmiaru spółki, jej działalności, spraw, które mają być poruszone (oprócz tych obowiązkowych), relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami.

Może się okazać, że spotkacie się na chwilę, pogadacie, podpiszecie papiery i do domu.

Osobiście uważam jednak, że – zwłaszcza w spółkach o szerszym składzie osobowym lub gdzie wspólnikami są osoby, które nie spotykają się zbyt często ze sobą oraz z zarządem – warto poświecić trochę czasu na rzeczywiste przedyskutowanie spraw spółki – jej funkcjonowania i przyszłości.

Z zebrania trzeba będzie też sporządzić protokół.

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wskazują jak powinno przebiegać zgromadzenie wspólników. Może być ono całkowicie odformalizowane, jednak należy pamiętać o niezbędnych elementach.

Ja proponuję następujący przebieg zgromadzenia wspólników

1. Sprawdzenie obecności i ustalenie, czy mamy kworum. 

W małych spółkach raczej nie powinno być z tym problemu. Jeśli jednak wspólników jest wielu, obecność należy sprawdzać uważnie, a przybyłych zaprosić do ustawienia się grzecznie w kolejce do listy obecności. Obecność sprawdza się poprzez podpisanie listy obecności przez przybyłych, zaś samą listę obecności sporządza się na podstawie listy wspólników. I tu uwaga do wspólników – zadbaj, żebyś na tej liście był, a zatem jeśli kupiłeś lub odziedziczyłeś udziały w spółce zgłoś się do niej niezwłocznie z taką informacją (i oczywiście z niezbędnymi dokumentami).

Oczywiście listy obecności nie podpisują ci, którzy uczestniczą w zgromadzeniu „za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Takie osoby umieszczamy na osobnej liście.

2. Powitanie. No cóż, nie ma prawnego obowiązku witania się, ale warto…

3. Przetestowanie sytemu lub programu do zdalnego udziału w zgromadzeniu, w szczególności czy wszystko słychać i widać. Warto też przeprowadzić próbne głosowanie.

4. Wybór przewodniczącego i protokolanta, czasami też komisji skrutacyjnej.

I znów, jeśli jest was mało, to wybór jednej osoby do „obskoczenia” wszystkich tych funkcji wystarczy, ale jeśli na sali stawiło się sześćdziesięciu wspólników, rozdzielenie tych funkcji i powołanie komisji liczącej głosy może okazać się konieczne. Dodam tylko, że głosowanie w sprawach personalnych musi być tajne.

5. Przyjęcie porządku obrad. W drodze głosowania lub aklamacji.

6. I teraz przystępujemy do głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz do dyskusji nad nimi, jeśli jest potrzebna.

Ponownie przypominam, że głosowanie nad uchwałą o absolutorium członkom organów spółki musi nastąpić w głosowaniu tajnym, a członkowie organów będący jednocześnie wspólnikami nie głosują (nawet przez pełnomocnika).

Po przeliczeniu głosów nad każdą uchwałą, przewodniczący powinien ogłosić, czy uchwała została podjęta, czy nie.

Pamiętaj, że w czasie zgromadzenia można głosować uchwały tylko w sprawach wymienionych w zawiadomieniu o zgromadzeniu. Tutaj przeczytaj, jakie uchwały trzeba podjąć na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, a tutaj – jakie inne sprawy mogą wymagać uchwały wspólników.

7. Na sam koniec zostawiamy sobie tzw. wolne wnioski.

Wolne wnioski nie mogą dotyczyć kwestii merytorycznych niezasygnalizowanych w zawiadomieniu o zgromadzeniu, gdyż w innych sprawach i tak nie można podjąć uchwał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy w obradach uczestniczą wszyscy wspólnicy – osobiście, przez pełnomocnika lub „zdalnie” – i nikt się poruszeniu danej sprawy nie sprzeciwi.

Można jednak wnioskować o zwołanie kolejnego, nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Protokół z przebiegu zgromadzenia wspólników

Tak jak pisałam, przebieg zgromadzenia musi być protokołowany. Najlepiej zapisywać dokładnie, co się dzieje w czasie zgromadzenia. To nie literatura piękna – wystarczą krótkie zdania odzwierciedlające przebieg wydarzeń. Najważniejsze to zaprotokołować, ilu wspólników (i ile głosów) jest obecnych i jak głosowano nad poszczególnymi uchwałami – czy zostały podjęte, czy nie. Pod protokołem podpisuje się przewodniczący i protokolant.

Jeśli mamy komisję skrutacyjną do liczenia głosów, to ona również powinna sporządzać na bieżąco protokół ze swojej pracy, czyli po prostu zapisywać, ile głosów oddano za poszczególnymi uchwałami, a ile przeciwko.

W tym artykule przeczytasz o tym, jakie dalsze kroki trzeba podjąć po odbyciu zgromadzenia.

Umowa spółki a przebieg zgromadzenia wspólników

Należy pamiętać, że umowa konkretnej spółki może wprowadzać pewne modyfikacje co do zasad odbywania i przebiegu zgromadzenia wspólników, czy też co do trybu podejmowania uchwał (np. co do koniecznej większości głosów lub co do kworum, czyli minimalnej ilości udziałów reprezentowanych na danym zgromadzeniu, bez której zgromadzenie nie może się odbyć).

Jeżeli szukasz rzetelnej wiedzy na temat zgromadzenia wspólników i tego, jak je zorganizować sprawnie i legalnie (i nie osiwieć przy tym), to zapisz się na listę oczekujących na mój nowy poradnik. A przy okazji pobierz darmową checklistę „Jak zorganizować zgromadzenie wspólników?

Pozdrawiam,

Agata

Podziel się wiedzą

Jak zorganizować zwyczajne zgromadzenie wspólników?

Jak zorganizować zgromadzenie wspólników? Najlepszej szybko i sprawnie! O tym w dzisiejszym wpisie.

Zgromadzenie wspólników to organ spółki z ograniczoną. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy danej spółki.

Co roku do końca czerwca w każdej spółce z o.o. powinno odbyć się tzw. zwyczajne zgromadzenie wspólników, które ma ściśle określone w kodeksie spółek handlowych zadania. To swojego rodzaju podsumowanie poprzedniego roku i zatwierdzenie przez wspólników działań zarządu.

Jeśli zarząd spółki z nie zorganizuje zwyczajnego zgromadzenia wspólników, musi się liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Jakie uchwały trzeba podjąć na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników?

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 4. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, co dotyczy wszystkich osób, które w poprzednim roku obrotowym  sprawowały funkcję.

Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością radzę Ci zająć się przygotowaniami do tego rocznego testu jak najwcześniej. Wymaga to bowiem przygotowanie nie tylko samego zgromadzenia jako wydarzenia, lecz również sporządzenia odpowiednich dokumentów (z wyprzedzeniem!).

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – sprawozdanie finansowe

Jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe, to sprawę tą pozostawię Twojej księgowej lub księgowemu, ale wiedz, że jeśli nie byłeś zbyt skrupulatny w zbieraniu dokumentów przez cały poprzedni rok podatkowy, to dostaniesz porządną burę. Sprawozdanie finansowe trzeba przygotować już do końca marca (oprócz 2021 r. – w czasach pandemii termin wydłużono do końca czerwca).

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – sprawozdanie z działalności

Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie zarządu z działalności spółki, to jest to już zdecydowanie sprawa członków zarządu. I tu mogę pomóc!

Otóż, sprawozdanie to nie ma szczególnej formy (oprócz pisemnej), nie musisz też znać jakichś szczególnych formułek. Szczegółowa treść tego sprawozdania jest ściśle związana z tym, czym się spółka zajmuje w ogóle, jaki ma model biznesowy i co konkretnie robiła w poprzednim roku.

A więc zastanów się między innymi:

 • jaką działalność prowadziliście,
 • jakie produkty wdrożyliście,
 • jaką współpracę podjęliście,
 • jakie nowe działania,
 • jakie inwestycje,
 • jakie napotkaliście trudności i jak (czy) je przezwyciężyliście.

Wszystko to opisz w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. Dokument ten musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Sprawozdania należy przygotować jak najwcześniej tak, aby wspólnicy, zaproszeni na zgromadzenie, mogli się z nimi zawczasu zapoznać.

Porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Teraz przygotuj porządek obrad.

Jeśli macie do załatwienia tylko te „standardowe” sprawy, to porządek obrad masz właściwie gotowy.

Ale jeśli spotykacie się rzadko, albo w spółce dzieją się ważne rzeczy, zastanów się, czy nie warto byłoby poddać pod głosowanie wspólników również innych kwestii.

Są bowiem sprawy, dla  których ważności wymagana jest zgoda wspólników wyrażona w uchwale – może to wynikać z ustawy lub z Waszej umowy spółki.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych uchwały zgromadzenia wspólników wymaga:

 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
 • zwrot dopłat;
 • zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną;
 • inne, jeśli zostaną zawarte w umowie spółki.

Nad tymi dodatkowymi sprawami – jeśli w Waszej spółce je również trzeba załatwić – trzeba zastanowić się jeszcze na etapie planowania zgromadzenia, ponieważ co do zasady nie można podejmować innych uchwał niż te wymienione w zawiadomieniu.

No właśnie…

Zawiadomienie o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Służy poinformowaniu wspólników, kiedy i gdzie odbędzie się zgromadzenie, jakie sprawy zostaną na nim poruszone (jeśli planujecie zmianę umowy spółki, należy od razu podać proponowane zmiany), a także gdzie można zapoznać się z dokumentami spółki, które mają być zatwierdzone.

Zawiadomienia roześlij za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Tak czy inaczej, wysyłka musi nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia („wysyłka”, czyli chodzi o nadanie listów termin ich odebrania przez wspólników nie jest istotny dla ważności zgromadzenia).

Nieprawidłowe rozesłanie zawiadomień to jeden z częstszych błędów przy organizowaniu zgromadzeń wspólników, które widuję u niedoświadczonych prezesów.

Uwaga!

Przydałby Ci się szczegółowy poradnik, jak zorganizować i przeprowadzić zgromadzenie wspólników krok po kroku? Kliknij i zobacz, co dla Ciebie przygotowałam!

Pozdrawiam,

Agata

Podziel się wiedzą