Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S24). Praktyczny komentarz.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest wygodne i szybkie (choć o rejestracji w 24 godziny to możesz zapomnieć), jednak nie będzie odpowiednie dla każdego przedsięwzięcia. Dostępny wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie bowiem odpowiadał każdemu.

Przede wszystkim dlatego, że dostępny wzorzec można modyfikować tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Dziś biorę ten wzorzec umowy spółki na tapet i opiszę go szczegółowo tak, abyś mógł podjąć decyzję, czy jest to umowa dostosowana do Twoich potrzeb, czy też przemyślenia i dyskusje, o których pisałam w ostatnim wpisie (Zanim założysz spółkę z o.o.?), wykazały, że potrzebujesz indywidualnie skrojonego rozwiązania.

W tym drugim przypadku masz do wyboru dwa rozwiązania: albo podpiszesz umowę spółki tradycyjnie u notariusza, gdzie dostosujesz jej treść do indywidualnych potrzeb, albo zarejestrujecie spółkę przez Internet i dopiero potem wspólnicy wprowadzą do niej zmiany. To drugie rozwiązanie zalecam, jeśli naprawdę zależy Ci na czasie, a jednocześnie masz zaufanie, że Twoi wspólnicy nie wycofają się z pomysłu wprowadzenia zmian już po rejestracji.

Żeby świadomie podjąć taką decyzję musisz zapoznać się z tym, co oferuje wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S24), co oznaczają jego postanowienia i jakie mają konsekwencje.

Myślę, że powinieneś przeczytać poniższy komentarz nawet, jeśli jesteś osobą wybitnie analogową i robi ci się słabo na myśl, ze miałbyś zawrzeć umowę bez korzystania z kartki i wiecznego pióra po dziadku. Postarałam się bowiem wyjaśnić większość kwestii poruszonych we wzorcu, a które przecież – w ten lub inny – sposób muszą być uregulowane również w tradycyjnej umowie.

Wzorzec umowy spółki S24

Umowę spółki za pomocą wzorca można zawrzeć tylko poprzez podpis ePuap (profil zaufany) lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Jeśli nie zamierzasz skorzystać z tej opcji, załóż sobie profil zaufany.

Opisane dziś przeze mnie kwestie ( a także te poruszone w artykule Nad czym musisz się zastanowić zanim założysz spółkę z o.o.?) musisz mieć przemyślane, zanim zabierzesz się za zawieranie umowy spółki – przez Internet czy przed notariuszem. Pamiętaj również, aby podpisane dokumenty pobrać z systemu i zapisać na dysku swojego komputera (a najlepiej w co najmniej kilku jeszcze innych miejscach).

umowa spółki z oo wzór

A zatem do dzieła… Wzorzec wygląda tak…

 Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy)

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia …….

W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej. Tak, tak, możesz mieć spółkę jednoosobową, ale to nie zawsze jest super-optymalne rozwiązanie. Ponadto jednoosobowa spółka z o.o. NIE MOŻE być utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

1

Stawający

1/ ….

2/ ….

3/ …..

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej “Spółką”.

Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem; 2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą – wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.

Te dane wspólników musisz znać lub chociaż mieć je pod ręką. Tak samo zresztą, jeśli zgłosisz się do notariusza.

Wskazana we wzorcu liczba wspólników jest przykładowa. Wcale nie musi być Was troje.

Powtórzę: jednoosobowa spółka z o.o. nie może być utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

2

Firma Spółki brzmi: ____________________________________ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Firma” spółki to inaczej jej nazwa. Teoretycznie może być dowolna, ale nie daj się zwieść. Po pierwsze, zawsze musi mieć dodatek „z ograniczoną odpowiedzialnością”. Po drugie, nie może być to nazwa, która już dla jakiejś spółki została zarejestrowana. Możesz to sprawdzić spisując wybraną frazę w wyszukiwarkę podmiotów w KRS. Po trzecie, firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. A po czwarte, sprawdź, czy taka domena internetowa jest wolna.

3

Siedzibą Spółki jest _________________.

Siedziba spółki to MIEJSCOWOŚĆ. Do umowy nie wpisujemy dokładnego adresu. Ale bądź gotowy, adres będziesz wpisywał w różnych miejscach jeszcze setki razy.

4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD …………….) ______________________

2) (PKD …………….) ______________________

3) (PKD …………….) ______________________

Przedmiot działalności spółki warto określić dość szeroko. Nawet jeśli obecnie zamierzacie prowadzić jedynie sprzedaż kosiarek spalinowych. To za rok lub dwa może zechcecie sprzedawać również elektryczne,  a za kolejny rok zaczniecie je też produkować, wynajmować, a dodatkowo świadczyć usługi koszenia, a ponadto sprzedawać szkolenia dla zawodowych kosiarzy (zabrzmiało złowieszczo, może lepiej – operatorów kosiarek). Nie sugerujcie się tym, że w formularzach do KRS wpisuje się tylko dziesięć pozycji.

5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ____________ zł (słownie: ____________________) i dzieli się na _____ (słownie: ______ ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną _____ zł (słownie: ___________).

Kapitał zakładowy spółki to majątek, w który spółka zostaje wyposażona przez jej wspólników na dalszą drogę życia. W tej chwili minimalny kapitał zakładowy to 5.000 zł. Jeśli rejestrujesz spółkę za pomocą wzorca umowy, kapitał zakładowy musi być wniesiony w gotówce. Nie ma możliwości wniesienia aportu, czyli w rzeczach lub prawach. Jeśli Twoim kluczowym wkładem ma być np. sprzęt, nie ma rady, leć do notariusza.

Udziały w spółce mogą być nierówne i podzielne (czyli każdy wspólnika ma jeden udział, którego może wartość może różnic się od wartości udziałów innych wspólników, a który może być podzielony na mniejsze udziału, ale – nie oszukujmy się – prawie nikt tego tak nie robi), albo mogą być to udziały niepodzielne o konkretnej, z góry określonej wartości (nie mniejszej niż 50 zł.), których każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden (i tak jest zazwyczaj).

6

Udziały w Spółce obejmują:

 1. Wspólnik _____________________ obejmuje __ (słownie: _____________________) udziałów o łącznej wartości nominalnej __________ zł (słownie: ______________________ złotych);
 2. Wspólnik _____________________ obejmuje __ (słownie: _____________________) udziałów o łącznej wartości nominalnej __________ zł (słownie: ______________________ złotych);
 • 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Oznacza to, że spółka będzie istniała do czasu, aż nie zostanie przeprowadzona jej likwidacja. Może to nastąpić wskutek uchwały wspólników lub na podstawie orzeczenia sądu.

8

Wariant A

 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

 2. Na każdy udział przypada jeden głos.

 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

Udziały mogą – co do zasady, bo nie w przypadku S24 – być uprzywilejowane, np. w ten sposób, że na jeden udział będą przypadać dwa głosy lub więcej.

Natomiast umorzenie udziału wiąże się z odejściem wspólnika ze spółki – w ten sposób traci on swoje prawa, ale w przeciwieństwie do zbycia udziału – prawa te nie przechodzą na nabywcę – udział po prostu znika. Może to nastąpić z tzw. czystego zysku spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki, jednak ten drugi wariant nie zawsze będzie możliwy, bo kapitał nie może „spaść” poniżej 5.000 zł.

  9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

Jak już pisałam, tu nie mamy wyjścia. Jeśli chcesz pokryć obejmowane udziały aportem musisz zawszeć umowę w formie aktu notarialnego.

10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki

 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Na wstępie wyjaśnię i to dużymi literami: „zgoda Spółki” jest wyrażana przez zarząd Spółki, działający w jej imieniu i na jej rzecz, a nie – jak gdzieś w komentarzu do tego wzorca czytałam – przez wspólników. Oczywiście można tak sformułować umowę spółki, że ostatnie słowo będzie należało do wspólników, ale wzorzec umowy spółki (S24) nie przewiduje takiej możliwości.

A o co chodzi w punkcie 2 wariantu C i D. Otóż to osoba przyjmująca udziały w zastaw lub w użytkowanie będzie mogła głosować na zgromadzeniu wspólników tylko, jeśli umowa spółki na to pozwoli. Jeśli zatem wybierzesz wariant C lub D, zastawnik lub użytkownik będą mogli się czuć w spółce jak u siebie w domu (mogą wykonywać prawa wspólnika, np. głosować czy pobierać dywidendę). Oczywiście informacja na ten temat musi zostać wpisana do księgi udziałów prowadzonej przez zarząd w każdej spółce, wówczas takie postanowienia będą skuteczne wobec spółki i innych wspólników. Podkreślam, że obciążenie jest skuteczne wobec spółki od chwili otrzymania przez nią zawiadomienia wraz z dowodem ustanowienia zastawu.

Jak widać twórcy wzorca umowy spółki (S24) byli łaskawi i pozostawili wspólnikom duży wybór opcji.

Dodam tylko, że zbycia i innych czynności dotyczących udziałów należy dokonywać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę

To czym się różnią te dwa pojęcia to kwestia związana stricte z rachunkowością. Na tym etapie nie musisz wiedzieć więcej. Nawet jeśli bowiem zawrzecie w swojej umowie takie postanowienie, to „kapitały” tworzyć można, a nie zawsze trzeba.

Skupmy się lepiej na tym, o co chodzi w punkcie 2 wariantu B.  Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, a ponadto jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Nie zawsze zatem wypłata zaliczek będzie możliwa, nawet jeśli pieniądze leżą na koncie.

12

Wariant A

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie Wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie Wspólników.

Wariant C

 1. Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie Wspólników.

 1. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Wspólnik może wykonywać indywidualne prawo kontroli jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady jest niższa niż wymagana umową.

Krótka charakterystyka poszczególnych organów na początek.

Co to jest zarząd? To organ reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy wewnętrzne. To zarząd pospisuje umowy, zatrudnia pracowników, organizuje pracę spółki. Składa się z osób wybranych z grona wspólników lub spoza tego grona.

A zgromadzenie wspólników? To spółkowy parlament – podejmuje uchwały w najważniejszych sprawach dotyczących spółki. Składa się ze wszystkich wspólników.

Rada nadzorcza natomiast to organ kontrolny, który w imieniu wspólników patrzy zarządowi na ręce.

I teraz kolejne pytanie: który wariant wybrać?

Jeśli spółka nie ma  zbyt wielu wspólników lub też wspólnicy dobrze znają się nawzajem oraz znają dobrze członków zarządu (albo sami są członkami zarządu), powoływanie rady nadzorczej wydaje mi się zbędne.

Jeśli jednak wspólników jest wielu, nie znają się oni dobrze lub zarząd składa się z zawodowych menadżerów, wspólnicy mogą chcieć powołać specjalny organ, który będzie czuwał nad poczynaniami zarządu. W umowie spółki zawartej w formie aktu notarialnego można dodatkowo powierzyć radzie nadzorczej wiele zadań w zakresie kontroli zarządu, np. prawo powoływania składu zarządu, wyrażania zgody na zaciągniecie zobowiązań o znacznej wartości itp. Wzorzec umowy spółki (S24) nie daje takiej możliwości.

Wariant C przewiduje również możliwość wyłączenia prawa kontroli sprawowanego co do zasady przez każdego wspólnika. Powołanie rady nadzorczej w niektórych przypadkach może właśnie temu służyć, żeby wspólnicy – zwłaszcza jeśli jest ich naprawdę wielu – nie zawracali zarządowi głowy ciągłym kontrolowaniem, czyli tym, czy w danej spółce zajmuje się już dedykowany organ.

Ważne jest też to, że w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w takim wypadku rada nadzorcza musi być powołana, i już.

13

 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
 2. Kadencja członka Zarządu wynosi ……
 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Wariant dodatkowy aktualny w przypadku powołania Rady Nadzorczej tj. wyboru wariantów B albo C § 12

 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z …… członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ……

 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

Te postanowienia wzorca umowy spółki są chyba dość jasne.

Może wspomnę tylko, jakie to mogą być te funkcje przyznane poszczególnym członkom zarządu lub rady nadzorczej. Otóż, określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.

14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Wybór pomiędzy tymi wariantami w całości należy do wspólników.

Wariant A zakłada – w przypadku zarządu wieloosobowego – możliwość pewnej kontroli poczynań poszczególnych członków zarządu. Ot, po prostu do podpisania jakiejś umowy w imieniu spółki trzeba sobie znaleźć kompana w osobie innego członka zarządu lub prokurenta (czyli takiego wszechmogącego pełnomocnika), jeśli został powołany. Pamiętajmy, że przy niesprzyjających wiatrach członkowie zarządu mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nawet jeśli powstały one wskutek działania tylko jednego z członków zarządu.

Natomiast wariant B pozwala członkom zarządu działać całkowicie samodzielnie, co z kolei ułatwia bieżące działanie zarządu. Nie trzeba wszędzie łazić razem jak Flip i Flap.

15

 1. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1)         _______________,/funkcja:            

2)         _______________,/             

3)       _______________,/               

Wariant dodatkowy aktualny w przypadku powołania Rady Nadzorczej tj. wyboru wariantów B albo C § 12

 1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

1)         _______________,/funkcja:            

2)         _______________,/             

3)       _______________,/               

Zaznaczam od razu, że nie ma obowiązku nadawać funkcji konkretnym osobom w zarządzie czy radzie nadzorczej. Wszyscy w danym organie mogą być po prostu „członkami”. Ponadto odpis prezesa jest – z punktu widzenia reprezentacji spółki – jest warty tyle samo, co podpis każdego innego członka tego organu. Jednak na prezesie czy na przewodniczącym spoczywają pewne dodatkowo obowiązki związane z funkcjonowaniem tych zarządu i rady jako takich, jak chociażby zwoływanie i organizowanie posiedzeń tych organów.

Wzorzec umowy spółki (S24) daje możliwość określenia funkcji poszczególnych osób w organach spółki – w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.

16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Nie wymaga uchwały wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

To postanowienie ma za zadanie chronić spółkę przed zbytnią rozrzutnością członków zarządu (w wariancie A) lub nie (w wariancie B).

Tu również radziłabym zastanowić się nad wzajemnymi relacjami wspólników oraz relacjami pomiędzy wspólnikami a członkami zarządu. Znacie się, ufacie sobie, macie wspólny cel?

Nadto też rozważcie, jaki macie ten kapitał zakładowy i czym zajmuje się spółka. Jeśli się bowiem okaże, że kapitał wynosi 10.000 zł., a spółka zajmuje się kupowanie, remontowaniem i sprzedawaniem nieruchomości (tzw. flipy) to może się okazać, że  wspólnicy będą tylko siedzieć i ciągle podejmować uchwały ( a to o kupnie, a to o podpisaniu umowy z ekipą remontową albo z pośrednikiem, a to o sprzedaży nieruchomości…). Ale jeśli spółka zajmuje się sprzedażą butów po 120 zł. para, to zaciągniecie kredytu na kwotę np. 150.000 zł. może być naprawdę wielkim halo i wówczas być może taka zgoda w formie uchwały byłaby wskazana.

Jeśli zdecydujecie się na zawarcie umowy spółki u notariusza próg, od którego wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników, może być dowolnie określony (konkretną kwotą lub w odniesieniu do wysokości kapitału zakładowego), jednak wzorzec umowy spółki (S24) wprowadza tylko wybór zero-jedynkowy

17

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia _______ roku.

Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki. 

Uff, dobrnęliśmy do końca.

Tak przedstawia się wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S24). Teraz już wiesz, z czym wiąże się wybór tej formy rejestracji.

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, pozostaw proszę komentarz.

Pozdrawiam,

Agata

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. od A do Z
Podziel się wiedzą

8 odpowiedzi na “Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S24). Praktyczny komentarz.”

 1. I
  “W tym drugim przypadku masz do wyboru dwa rozwiązania: albo podpiszesz umowę spółki tradycyjnie u notariusza, gdzie dostosujesz jej treść do indywidualnych potrzeb, albo zarejestrujecie spółkę przez Internet i dopiero potem wspólnicy wprowadzą do niej zmiany. To drugie rozwiązanie zalecam, jeśli naprawdę zależy Ci na czasie, a jednocześnie masz zaufanie, że Twoi wspólnicy nie wycofają się z pomysłu wprowadzenia zmian już po rejestracji.”

  Raz wprowadzone zmiany przez notariusza, tak jak to pani zasugerowała w późniejszej fazie skutkuje niestety brakiem możliwości wprowadzania zmian przez s24 w późniejszej jego fazie.

  II
  Każdy opisuje jak działa kapitał zakładowy i jak się go wnosi, ale nikt nie pisze czy warto i kiedy oraz jak duży kapitał warto wnieść. Bo nie wiem czy jest sens wnosić kapitał zakładowy 5000 zł żeby zaraz za tydzień go wydać na opłaty sądowe, notariusza, umowę najmu itd itd no i znowu podwyższać kapital zakładowy oczywiście generując diodastkowe koszta. Rozumiem że można dofinansowac pożyczką firme ale może się okazać że dla banku czy potencjalnego kontrachenta to za mało ….

  1. To prawda. Gdy już raz dokonamy zmiany w umowie spółki poprzez notariusza, musimy pożegnać się z S24.
   Co do drugiego punktu, myślę, że mało kto o tym pisze, bo… nie ma jednej konkretnej odpowiedzi – wszystko zależy od przedmiotu działalności spółki, modelu biznesowego, planowanych zamierzeń. Spółka, która ma się zajmować deweloperką musi mieć kapitał – czy to wprowadzony do spółki w formie kapitału zakładowego, agio, dopłat czy też pożyczek. Decyzja należy do wspólników (po konsultacji z prawnikiem i doradcą podatkowym) i jest zbyt indywidualna, żeby odpowiedzieć w ramach blogowego postu. Jednak, jeśli spółka ma się głównie zajmować czymś nie wymagającym szczególnych inwestycji, to kapitał zakładowy w minimalnej wysokości może w zupełności wystarczyć. Znów, kwestia bardzo indywidualna.

  2. Kapitał zakładowy to nie są pieniądze, które muszą leżeć na koncie spółki i kwitnąć. Można nimi sfinansować zakupy, opłaty notariusza czy najem lokalu. Kapitał zakładowy to, jak sama nazwa wskazuje, sposób finansowania – jeśli zerknie się na bilans to jest to pozycja po stronie pasywów, natomiast przy pierwszym księgowaniu ta sama wartość pojawi się po stronie aktywów, jako np. środki na rachunku bankowym. Ale potem te środki z rachunku bankowego mogą pójść na zakupy, gdyż w to miejsce pojawią się inne pozycje aktywów, np. sprzęty, usługi obce.

 2. Jako zakładający spółkę, jest to dla mnie wartościowy wpis Warto chyba byłoby jeszcze wspomnieć o dokumentach, które należy załączyć do wniosku o rejestrację w KRS.

  1. Nie, niestety do standardowej umowy w S24 nie da się dopisać żadnych dodatkowych postanowień – ani świadczeń wspólników, ani spraw związanych z dziedziczeniem udziałów. Pozdrawiam :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.