Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Drogi Internauto,Cieszę się, że tu jesteś, bo oznacza to, że podobnie jak ja jesteś świadomy wagi zobowiązań, jakie na siebie przyjmujesz, oraz praw, jakie Ci przysługują. Postaram się przedstawić Ci, jakie zasady będą nas nawzajem obowiązywać przy realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Gdybyś jednak wciąż miał(a) jakieś wątpliwości, możesz się ze mną skontaktować na adres: adwokat@akn.szczecin.pl

Zapraszam do lektury.

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z usługodawcą,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową  (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest konsumentem!)
 4. Usługodawca – Agata Klima-Nowak, prowadząca działalność pod nazwą „Kancelaria Adwokacka Agata Klima-Nowak”, NIP 9551908786, REGON: 321264041, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin,
 5. Operator Płatności – PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, operator serwisu Przelewy24.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://zarzad-spolki-zoo.pl/regulamin.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Usługa nie stanowi ekwiwalentu indywidualnej porady prawnej, jej treść nie jest dostosowana do indywidualnej sytuacji Usługobiorcy; indywidualną w pełni dostosowaną do konkretnej sytuacji poradę, skorzystaj z indywidualnej konsultacji tutaj)
 8. Strona Sprzedażowa – strona internetowa, na której Usługodawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usługi, w szczególności http://poradnik.zarzad-spolki-zoo.pl/ oraz https://wzory.zarzad-spolki-zoo.pl/.
 9. Strona Dostępowa  – strona internetowa, na której Usługodawca po zakupieniu przez Usługobiorcę dostępu do Usługi udostępnia mu treści cyfrowe.
 10. Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Usługodawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usług.
 11. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony Sprzedażowej i Strony Dostępowej, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin nie obejmuje zasad świadczenia indywidualnej pomocy prawnej świadczonej w formie indywidualnych konsultacji umawianych za pośrednictwem strony https://agata.nakiedy.pl – ten regulamin znajdziesz poniżej.
 12. Do dokonania zakupu dostępu do Usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Konieczny jest natomiast dostęp do Internetu, system operacyjny, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz rachunku bankowego.
 13. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.
 14. Usługobiorca nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 15. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie Sprzedażowej są cenami brutto.
 16. Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę drogą elektroniczną polegającą na dostarczeniu treści cyfrowych.
 17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Sprzedażowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 18. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Stron Sprzedażowych oraz Stron Dostępowych. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Stron Sprzedażowych lub Stron Dostępowych. Usługodawca nie odpowiada za czasowy brak dostępu do Stron Sprzedażowych i Stron Dostępowych, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 19. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail adwokat@akn.szczecin.pl W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą.
 20. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 21. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych oraz treści cyfrowych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną.
 22. W celu zakupu Usługi, Usługobiorca musi klikając w przycisk „KUPUJĘ i PŁACĘ”. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, aby dokonać zapłaty za dostęp do Usługi.
 23. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu i linkiem oraz hasłem do Strony dostępowej. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi.
 24. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 25. Aby odstąpić od umowy, Konsument złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj.
 26. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 27. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 28. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 29. Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługę zgodnie z zawartą Umową. Jeżeli Usługobiorca stwierdzi niezgodność Usługi z umową, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie, czego żąda w związku z tą niezgodnością, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: sklep@zarzad-spolki-zoo.pl
 30. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą tego samego środka komunikacji.
 31. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności tutaj.
 32. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.
 33. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, Konsument ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), która znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 34. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 35. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2019 r.

Regulamin udzielania indywidualnych konsultacji,

umówionych poprzez stronę internetową akn.szczecin.pl/sklep

Drogi Użytkowniku,

Przeczytaj, zanim się zdecydujesz!

Umawiając się na konsultację zawierasz w istocie umowę.

Oto jej warunki:

 1. Konsultacji udziela adwokat Agata Klima-Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Agata Klima-Nowak, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin, NIP 9551908786, wykonująca zawód adwokata na podstawie wpisu nr SZC/Adw/373.
 2. Konsultacje udzielane są w siedzibie Kancelarii lub telefonicznie. To znaczy, że przychodzisz o określonej godzinie do mojego biura w Szczecinie przy ul. Tkackiej 55 (parter) albo dzwonisz o określonej godzinie pod mój numer +48 601 74 60 19, a ja już na Ciebie czekam.
 3. Konsultacja dotyczy zdarzeń mających miejsce na terytorium Polski, rzeczy położonych na terytorium Polski, polskich przepisów i postępowań przed polskimi sądami i organami.
 4. Konsultacja obejmuje przedstawienie przez Ciebie problemu prawnego oraz udzielenia Ci informacji na temat tego, jakie są możliwe kroki w danej sytuacji i ich konsekwencje.
 5. Musisz się pogodzić z tym, że czasami nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania od razu, niektóre sprawy wymagają bowiem szczegółowego sprawdzenia w orzecznictwie lub komentarzach. W takiej sytuacji umówimy się na kolejne spotkanie/telefon/maila, kiedy to przekażę Ci wszystkie potrzebne informacje.
 6. Konsultacja nie obejmuje sporządzania pism, umów, czy innych dokumentów, ani ich projektów. Ponadto konsultacja nie obejmuje reprezentacji przed sądami, organami administracji, czy innymi instytucjami.
 7. Jeśli jednak powierzysz mi całościowe prowadzenie sprawy, której problem przedstawiony w czasie konsultacji dotyczy, koszt mojego wynagrodzenia za konsultację w tej sprawie, zostanie zaliczony na poczet mojego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Krótko mówiąc, o tyle mniej zapłacisz za moje dalsze czynności.
 8. Pamiętaj, że w czasie konsultacji udzielę Ci porady prawnej na podstawie opisu i danych, które Ty mi przedstawisz, dlatego przygotuj sobie proszę potrzebne dokumenty i informacje, bo drobne z pozoru różnice w opisanym stanie faktycznym mogą czasem znacznie wpływać na stan prawny.
 9. Ponadto pamiętaj, że przepisy – zwłaszcza polskie – lubią się zmieniać. W konsekwencji, udzielone Ci przeze mnie informacje nie będą wiecznie aktualne.
 10. Przyjmuję płatności przelewem dokonanym przed konsultacją (poproszę o potwierdzenie płatności) albo gotówką. Podana cena jest ceną brutto.
 11. Zrezygnować z usługi możesz najpóźniej na dzień przed umówionym terminem. Przy późniejszej rezygnacji nie zwracam uiszczonego wynagrodzenia.
 12. Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez złożenie stosownego oświadczenia (jego wzór znajdziesz tutaj), jednak umawiając się na konsultację na termin krótszy niż 14 dni godzisz się na to, że nie będziesz już mógł od umowy odstąpić

To tyle. Czekam na nasze spotkanie.

Pozdrawiam,

Agata Klima-Nowak

Podziel się wiedzą